Algemene voorwaarden

laatste versie 01-2023

Als we gaan samenwerken, zijn er bepaalde voorwaarden van toepassing. Mijn algemene voorwaarden vind je hier onder:

Op de rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en de illustrator/ontwerper is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlands rechter. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van de illustrator/ontwerper tenzij bij het aannemen van de opdracht anders wordt afgesproken. 

Tenzij anders overeengekomen krijgt de opdrachtgever door betaling van een van tevoren overeengekomen bedrag het recht tot een éénmalige exclusieve openbaarmaking van het door de illustrator/ontwerper gemaakte werk. Afgesproken bedragen zijn exclusief 21% btw en exclusief aan derden gemaakte kosten (zoals drukwerk).

Voor meerdere opdrachten van dezelfde opdrachtgever geldt dat wanneer er geen nieuwe afspraken worden gemaakt over de bedragen, de eerder gefactureerde bedragen – met jaarlijkse inflatiecorrectie – geldig zijn. Na levering kan de opdrachtgever deze afspraken niet eenzijdig wijzigen.

Betalingen dienen te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling zal de opdrachtgever over het netto honorarium vanaf de factuurdatum een rente van 0,2% per week moeten voldoen en is hij ook verplicht de eventuele juridische- en incassokosten voor zijn rekening te nemen.

De opdrachtgever is de illustrator/ontwerper de volledige honorering verschuldigd bij annulering van de opdracht om wat voor een reden dan ook, tenzij er duidelijk sprake is van een wanprestatie aan de kant van de illustrator/ontwerper.

Indien illustratieopdrachten worden afgebroken door opdrachtgever als er al ontwerpschetsen zijn gemaakt, zal 40% van het afgesproken totaalbedrag als schetskosten worden berekend, tenzij hiervoor een apart bedrag is afgesproken.

De illustrator/ontwerper zal bij een productie die bij zekerheid meer dan een maand duurt, zich beroepen op het recht een voorschotbetaling te vorderen.

Tenzij anders overeengekomen is de termijn van de publicatie, afgezien van boeken, beperkt tot 12 maanden of 1 druk.

Als de opdrachtgever de gestelde betalingstermijn niet nakomt, komen al zijn rechten te vervallen en heeft de illustrator/ontwerper het recht het gebruik van het ter beschikking gestelde werk terug te nemen.

De opdrachtgever zal de illustrator/ontwerper vrijwaarden voor aanspraken met betrekking tot het auteursrecht van referentiemateriaal zoals foto’s, tekeningen en dergelijke. De illustrator/ontwerper is niet verantwoordelijk voor (druk)technische problemen die zijn werk kan opleveren, tenzij hier vooraf door de opdrachtgever aanwijzingen voor zijn gegeven.

Het door de illustrator/ontwerper vervaardigde werk is origineel en vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van auteursrechten, tenzij door de opdrachtgever om een gelijkenis wordt gevraagd. De illustrator/ontwerper heeft het recht om ideeën, onderdelen en stijlelementen uit eerder door hem voor andere opdrachtgevers gemaakt werk te gebruiken.

Indien er geen bepaling omtrent de overdracht van auteursrecht of van eigendomsrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen. Tenzij anders overeengekomen is het gebruiksrecht beperkt tot Nederland.

Voor grafische ontwerpen (zoals logo’s, magazines, websites, flyers etc.) geldt dat alleen die auteursrechten en toepassingen daarvan aan de opdrachtgever worden overgedragen die schriftelijk (waaronder ook per e-mail) zijn afgesproken. Aan alles wat voor de opdracht aan schetsen wordt gemaakt kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Tenzij anders overeengekomen blijven schetsen ten alle tijde in het bezit van de illustrator/ontwerper, en deze mogen noch deels noch in zijn geheel worden gereproduceerd.

De opdrachtgever heeft niet het recht veranderingen aan te brengen in de illustraties/ ontwerpen zonder schriftelijke toestemming van de illustrator/ontwerper.

De bronbestanden waarmee het (grafisch) ontwerp of de illustratie gemaakt is, blijven eigendom van illustrator/ontwerper, tenzij anders is afgesproken.

Meerwerk of onvoorziene uitloop zal met een additioneel honorarium worden beloond. De illustrator/ontwerper zal de opdrachtgever van deze extra kosten telefonisch of per e-mail op de hoogte houden. 

De illustrator/ontwerper heeft het recht om bij een herformulering van de opdracht/briefing de tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen.

De illustrator/ontwerper heeft het recht om extra correcties/aanpassingen als meerwerk in rekening te brengen. Verzoeken om zulke aanpassing een week na levering of na goedkeuring van de opdrachtgever zullen te alle tijden als meerwerk in rekening worden gebracht tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever is die rechtspersoon die de opdracht heeft verstrekt. De opmerkingen/afkeuring van derden zijn niet van invloed hierop als goedkeuring door de opdrachtgever is gegeven.

Een opdrachtgever die zonder toestemming van de illustrator/ontwerper het werk anders dan overeengekomen openbaar maakt, zal een vergoeding van minimaal 2 maal het overeengekomen bedrag aan de illustrator/ontwerper moeten voldoen.

De illustrator/ontwerper heeft het recht zijn illustraties te signeren, tenzij er nadrukkelijk anders om wordt gevraagd. Naamsvermelding dient dan in overleg met de opdrachtgever te worden geregeld.

Bij online publicatie dient er naast de naamsvermelding ook een link naar de website van de illustrator/ontwerper worden geplaatst. Dit kan ook als hyperlink in de naam worden gedaan. 

De opdrachtgever zal een exemplaar van de publicatie, of het onderdeel daarvan, aan de illustrator doen toekomen zodra openbaring heeft plaatsgevonden.

Opdrachtgever gaat akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden na goedkeuring van de offerte. 

Heb je nog vragen? 

Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via info@veroniquedejong.nl of 06-40455834.